Meble modułowe. Projekt. Realizacja. Gwarancja.
Meble modułowe. Projekt. Realizacja. Gwarancja.
Meble modułowe. Projekt. Realizacja. Gwarancja.
I. Wstęp. Informacje ogólne
 1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu SOFIXKUCHNIE, działającego pod adresem: www.sofixkuchnie.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę, oraz zasady składania zamówień na Produkty prezentowane w Serwisie.
 2. Definicje:

Sprzedawca – to firma SKLEP MEBLOWY "SOFIX" EWA KRÓL w Zielonej Górze 65-735, przy ul. Batorego 126A, REGON: 970653828, NIP: 9730065531

Klient – to osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Serwis – to strona internetowa SOFIXKUCHNIE, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sofixkuchnie.pl

Towar, Towary lub Produkt, Produkty – oznacza artykuły i akcesoria wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedawcę.

Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie, współpracujący ze Sprzedawcą.

Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta do miejsca wyznaczonego przez Klienta.

Zamówienie – to dyspozycja zakupu Towaru lub Towarów (oferta nabycia) złożona przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. Prezentacja Towarów w Serwisie ma na celu przedstawienie Produktów Sprzedawcy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu Cywilnego.
II. Warunki dokonywania Zamówień
 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem strony www.sofixkuchnie.pl lub w wiadomości email wysłanej pod adres sklep@sofixkuchnie.pl.
 2. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT Klient może wskazać w Zamówieniu, jeżeli wymagane przez Klienta jest wystawienie faktury VAT.
 3. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
III. Realizacja Zamówień
 1. Złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email bądź poprzez wiadomość prywatną wysłaną przez portal społecznościowy Facebook przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Należność za Towar oraz Koszt dostawy Towaru mogą być regulowane przez Klienta przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej bądź przez Producenta w korespondencji potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub emailowego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy Zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT. Faktura VAT jest wystawiana jedynie pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przez Sprzedawcę przy składaniu Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty przez Klienta Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
IV. Zasady płatności
 1. PRZELEW BANKOWY
  1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
   1. Imię i nazwisko Klienta,
   2. Numer Zamówienia.
  2. Ustaloną ze Sprzedawcą cenę zakupu należy przelać/wpłacić na rachunek bankowy SKLEP MEBLOWY "SOFIX" EWA KRÓL z siedzibą w Zielonej Górze: 20 1140 2017 0000 4102 0906 7317 

   Sofix Ewa Król
   ul. Batorego 126A
   65-735 Zielona Góra
 2. PŁATNOŚĆ MPAY.PL
  1. W przypadku płatności realizowanej poprzez platformę mpay.pl środki są automatycznie księgowane.

V. Dostawa zamówionego Towaru
 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Aktualny Koszt dostawy Towaru zostanie podany przez Sprzedawcę w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży. Wymiana zakupionego Towaru
 1. Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie do 30 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar w niezmienionym stanie. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub wymiarów.
 2. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1., zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru wymienić Towar na inny.
 6. W przypadku wymiany Towaru uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru. Ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta. Koszty wysyłki wymienianego towaru pokrywa kupujący.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy na zasadzie wskazanej w pkt. VI.1. ponosi Konsument.
VII. Reklamacja Towaru
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
 2. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub email wskazany w zakładce Zwroty/Wymiany. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 4. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu i adres email.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 6. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.
VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości ceny Towaru zakupionego przez Klienta.
IX. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji przepisów prawa,
  2. Realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. Działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
 4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.
 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem. Natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, oraz zgoda Klienta.
 7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. Innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
 9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
  2. Żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest to możliwe; data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania; liczba wysłanych przez serwer bajtów; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł do Serwisu przez link informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 11. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. 
 12. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.
X. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wysłanym mailowo na podany przez nich adres.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu, kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
arrow-down